HRACÍ ŘÁD TK TENNISPOINT

tenisový areál TK TENNISPOINT FM

HRACÍ ŘÁD TK TENNISPOINT

 1. Vstup na dvorce mají pouze majitelé členských karet, účastníci programů pořádaných klubem, hráči, kteří mají řádně rezervovaný dvorec, ostatní zájemci o hru v případě neobsazených dvorců po dohodě se správcem areálu a hosté se souhlasem manažera klubu.
 2. Podmínkou pro celosezónní rezervaci dvorce je vlastnictví firemní členské karty, členské karty nebo koupě členské karty 20xx/10/20.
 3. Majitelům členských karet 20xx/10/20, kteří řádně neodhlásí svůj celosezónně rezervovaný dvorec nejpozději do 12,00 hodin daného dne, bude tento účtován jako hrou využitý.
 4. Všichni hráči jsou při pobytu na dvorcích povinni dodržovat tento hrací řád, provozně-technické předpisy, obecně platné normy pro tento druh zařízení, dbát pokynů správce a uhradit příslušnou částku za pronájem dvorce po ukončení hry.
 5. Pokud hráči ukončí pronájem dříve, než činí rezervace dvorce (kromě objektivních příčin zranění nebo klimatických podmínek), jsou povinni uhradit pronájem za celou dobu jejich rezervace.
 6. Rezervaci dvorce je možno osobně nebo telefonicky provést na týden dopředu.
 7. Všichni hráči mají nárok na bezplatné využití zázemí areálu (šaten, klubovny apod.).
 8. Maximální hrací doba pro dvouhru je 120 minut, pro čtyřhru 150 minut.
 9. V případě poškození nebo znehodnocení zařízení areálu ze strany hráčů jejich vlastním zaviněním jsou tito povinni uvést poškozenou věc do původního stavu nebo uhradit částku stanovenou manažerem klubu.
 10. Tenisový klub neručí za případné ztráty nebo zcizení cenných předmětů či peněz a nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
 11. Je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů na dvorcích.
 12. V případě nevyčerpání jakékoliv služby nebo produktu v dané tenisové sezóně tyto propadají a do dalšího roku se nepřevádějí.
 13. Jakékoliv reklamace je možno vznášet přímo ke správci areálu nebo k manažerovi klubu.
 14. Při vstupu do areálu a na dvorec se každý hráč zavazuje dodržovat tento hrací řád a provozně-technické předpisy.

 

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PŘEDPISY TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK

 1. Provozní doba dvorců je od 08,00 – 20,00 hodin (v letním období do 21 hodin), v případě hry při umělém osvětlení dle dohody.
 2. Hrací doba počíná běžet začátkem času rezervace a je ukončena nejpozději 5 minut před koncem rezervace, rozumí se, že je v tu dobu dvorec upraven po hře (platná je oficiální časomíra na dvorcích).
 3. Při neobsazení dvorce do 5 minut po začátku času rezervace, tato zaniká.
 4. Hráči jsou povinni správci oznámit svůj příchod na dvorec a po hře provést jeho úpravu v rozsahu srovnání plochy dřevěným hrablem a síťovačkou (v žádném případě ne kartáčem), dle obecně platných zvyklostí nebo podle pokynů správce.
 5. Hráči smí ke hře používat pouze obuv, která je určená pro hru na antukových dvorcích (jemný vzorek podrážky) a vhodný úbor, povolena je hra pouze s maximálním počtem 6 míčů.
 6. Každý tenisový trenér mající zájem v areálu provozovat úplatnou komerční činnost je povinen si zakoupit trenérskou licenci pro danou tenisovou sezónu, která ho opravňuje ke hře s více než 6 míči.
 7. Nepřenosná členská karta slouží ke vstupu pouze osobě, na jehož jméno je vydána, další osoba (y) je (jsou) povinna (y) uhradit ½ (1/4) běžné hrací sazby.
 8. Umělé čáry si dle potřeby očistí hráči sami před začátkem hry nebo v jejím průběhu.
 9. Jízdní kola je možné v areálu odložit pouze na místo k tomu určené.
 10. O způsobilosti dvorců ke hře a ukončení hrací doby rozhoduje s konečnou platností správce.